Avaleht » Haapsalu Rotary » Põhikiri
 
 
03.09.19
ETTEKANDED 2019/2020
23.12.18
2018-2019 ettekanded
25.04.18
Külasta ka meie Facebook'i lehte
 

HAAPSALU ROTARY KLUBI

PÕHIKIRI

§ 1 Üldsätted

1.1     Mittetulundusühing ametliku nimega Haapsalu Rotary Klubi (edaspidi Klubi) on Rotary International ’i liige, mis ühendab Rotary liikumise põhimõtete kohaselt vabatahtlikkuse alusel erinevate elukutsete esindajaid, kelle põhieesmärgiks on levitada ja väärtustada ühiskonna teenimise ideaali, kui iga väärika ettevõtmise alust.

Klubi eesmärgiks on:

·         laiendades liikmeskonda edendada ühiskonna teenimist;

·         väärtustada kõrget eetilist taset nii äri- kui kutseelus, nii oma partnerite kui iga rotariaani poolt;

·         väärtustada eetilisi norme nii isiklikus kui ühiskondlikus elus;

·         edendada rahvusvahelist üksteisemõistmist, head tahet ning rahu, kasutades Klubi ülemaailmseid sidemeid.

1.2     Klubi on juriidiline isik. Tal on iseseisev bilanss, oma nimetusega pitsat, pangaarved ja muu atribuutika. Ta sõlmib enda nimel lepinguid, omandab varalisi ja isiklikke mittevaralisi õigusi ja kohustusi, esineb enda nimel hageja ja kostjana.

1.3     Klubi on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev ja avalikes huvides loodud heategevuslik organisatsioon. Klubi juhatuse asukoht on Haapsalu linn, Lääne maakond.

1.4     Klubil on õigus:

1.4.1      omandada ja rentida hooneid, rajatisi, transpordivahendeid, inventari ning muid kinnis- ja vallaasju ning sõlmida kõiki seadusega lubatud tehinguid;

1.4.2      kutsuda ning vastu võtta Eesti Vabariigis era- ja ametiisikuid välismaalt;

1.4.3      avada pangaarveid nii Eesti Vabariigi kui välisriikide pangaasutustes nii kehtivas rahas kui ka valuutas vastavalt korrale;

1.4.4      vastu võtta vabatahtlikke annetusi, toetusi, korjanduse resultaate, kingitusi, ja pärandusi nii kehtivas rahas kui natuuras, vastu võtta sisseastumis- ja liikmemakse, samuti rendist oma vara rentimisest ja muid seaduslikke finantstulusid;

1.4.5      vallata ja vastavalt statuudile ja asutaja tahtele kasutada ja käsutada Klubi juurde vastavalt kehtivatele seadustele loodud iseseisvate juriidiliste isikute sihtkapitale või nimelisi fonde ja nende varasid.

1.5     Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, Rotary International ’i põhikirjast ja eeskirjadest ning käesolevast põhikirjast.

1.6     Klubi on asutatud määramatuks tähtajaks.

 

§ 2 Koosolekud

2.1     Klubi iganädalane koosolek toimub eeskirjades kindlaksmääratud päeval ning ajal.

2.2     Mõjuval põhjusel võib Klubi juhatus viia korralise koosoleku üle mingile muule päevale perioodil, mis algab eelnevale korralisele koosolekule järgnevast päevast ning lõpeb järgnevale korralisele koosolekule eelneva päevaga, samuti muuta koosoleku kellaaega ja kohta.

2.3     Kui korraline koosolek langeb riigipühale, Klubi presidendi surmapäevale või on mõjutatud mingist üleriigilisest epideemiast või katastroofist, võib juhatus koosoleku ära jätta. Juhatus võib kahel korral ühel Rotary-aastal ära jätta oma äranägemisel koosoleku ka põhjusel, mis ei ole põhikirjas toodud, kuid tingimusel, et Klubi ei jätaks pidamata rohkem kui kahte järjestikust koosolekut.

2.4     Aastakoosolek Klubi ametnike valimiseks tuleb pidada enne 31. detsembrit vastavalt Klubi eeskirjades sätestatule.

 

§ 3 Klubi Liikmed

3.1     Klubi liikme staatust võivad taotleda kõik laitmatu ühiskondliku ning kutsealase mainega täiskasvanud. Klubi liikmed jagunevad tegevliikmeteks (active), seeniorliikmeteks (senior active), endisteks tegevliikmeteks (past service) ja auliikmeteks (honorary).

3.2     Tegevliige

3.2.1      Klubi võib valida oma tegevliikmeks isiku, kes:

3.2.1.1       tegutseb mõnes tuntud ettevõttes vastutava ametniku, juhi või omanikuna;

3.2.1.2       või omab otsustusõigusega positsiooni valitsusorganeis;

3.2.1.3       või töötab riigiametis tunnustatud kutsealal;

3.2.1.4       või tegutseb mõne välisriigi või tunnustatud välisettevõtte esindajana;

3.2.1.5       ja on oma kutsealal aktiivne, mis annab aluse teda Klubi-siseselt klassifitseerida ning tema äritegevuskoht või elukoht asuvad kas Klubi tegevuspiirkonnas või sellega vahetult piirneva Rotary Klubi tegevuspiirkonnas.

3.2.2      Ühest klassifikatsioonist ei tohi olla enam kui üks tegevliige, väljaarvatud religiooni, ajakirjanduse ning diplomaatia klassifikatsioonid ning punktis 3.3 sätestatud täiendavat tegevliiget puudutav.

3.3     Täiendav tegevliige

3.3.1      Klubi tegevliikme ettepanekul võib Klubi valida tegevliikme staatusele lisaks ühe isiku, kes tegutseb ettepaneku tegijaga samas klassifikatsioonis. Sellise täiendava tegevliikme klassifikatsioon on määratud käesoleva põhikirja punktidega 3.1. ja 3.2. Ainsa piiranguna ei ole täiendaval tegevliikmel õigust pakkuda välja teisi täiendavaid tegevliikmeid.

3.3.2      Klubi võib klassifikatsiooni valdaja heakskiidul valida täiendava tegevliikme sisusse ka isikuid, kes on olnud:

3.3.2.1       mõne teise Rotary klubi endine tegevliige;

3.3.2.2       Rotary klubi endine tegevliige ning kes tegutseb aktiivselt või elab alaliselt Klubi tegevuspiirkonnas.

3.3.3      Täiendava tegevliikme valimisel tuleb jälgida, et:

3.3.3.1       täiendavaid tegevliikmeid ei valitaks rohkem kui iga klassifikatsiooni kohta üks vastavalt punktile 3.3.1, üks vastavalt punktile 3.3.2.1 ja üks vastavalt punktile 3.3.2.2;

3.3.3.2       punkti 3.3.2.1 alusel võib vastu võtta täiendava tegevliikme ainult juhul, kui ta on lõpetanud liikmestaatuse eelmises klubis seetõttu, et ta lõpetas ka aktiivse tegevuse antud klubi territooriumil või klassifikatsioonis;

3.3.3.3       punkti 3.3.2.2 alusel võib vastu võtta täiendava tegevliikme ainult juhul, kui ta on olnud ühe või enama Rotary klubi liige vähemalt viie aasta jooksul ning lõpetanud liikmeksoleku oma eelmises klubis ainult vanusepiiri ületamise või ümberasumise tõttu või väljaspool oma varasema klubi tegevuspiirkonda.

3.3.4      Klassifikatsiooni valdaja tegevliikme staatuse lõppemise korral, juhul kui temast saab seeniorliige või kui ta mingil muul põhjusel lakkab olemast klassifikatsiooni valdaja, käsitletakse täiendava tegevliikme liikmestaatust vastavalt:

3.3.4.1 kui vastavas klassifikatsioonis on ainult üks lisaliige, muutub ta automaatselt tegevliikmeks ja klassifikatsiooni valdajaks;

3.3.4.2 kui vastavas klassifikatsioonis on enam kui üks lisaliige, valib Klubi ühe täiendava tegevliikme tegevliikmeks ning klassifikatsiooni valdajaks. Teiste täiendavate tegevliikmete staatus jääb muutumatuks.

3.4     Seeniorliige

3.4.1      Seeniorliikmeks saab automaatselt Klubi tegevliige või endine tegevliige, kelle tegevliikmeks ning endiseks tegevliikmeks olemise summaarne aeg vastab ühele alljärgnevatest sätetest:

3.4.1.1 on olnud ühe või enama lubi liige vähemalt viisteist aastat;

3.4.1.2 vanus on vähemalt kuuskümmend aastat ja olnud ühe või enama klubi liikmeks vähemalt kümme aastat;

3.4.1.3 vanus on vähemalt kuuskümmend viis aastat ja olnud ühe või enama klubi liikmeks vähemalt viis aastat;

3.4.1.4 on või on olnud Rotary International ’i vastutav ametnik.

3.4.2      Klubi võib valida seeniorliikmeks mõne Klubi endise liikme, kes oli seeniorliige või kellel tekkis õigus saada seeniorliikmeks ajal, mil ta lakkas olemast Klubi liige.

3.4.3      Seeniorliikmel on kõik tegevliikme õigused, privileegid ja kohustused, välja arvatud:

3.4.3.1       ta ei esinda ühtegi klassifikatsiooni;

3.4.3.2       tal ei ole õigust välja pakkuda täiendavat tegevliiget.

3.4.4      Klubi võib tegevliikmeks vastu võtta sellise isiku, kelle klassifikatsioon oli hõlmatud seeniorliikme poolt.

3.5     Endine tegevliige

3.5.1      Klubi tegevliige, kelle sellekohane staatus lõppes tema aktiivsest äri- või kutseelust eemaldumise tõttu, muutub automaatselt endiseks tegevliikmeks Klubis, milles tal seni oli tegevliikme staatus. Ka võidakse ta valida endiseks tegevliikmeks mingis muus klubis kui:

3.5.1.1       tal on olnud tegevliikme staatus ühes või enamas Rotary klubis kolme või enam aasta jooksul;

3.5.1.2       ta on saanud 55-aasta vanuseks sõltumatu liikmestaatuse kestvusest. Sellist Rotary liiget võib valida endise tegevliikme staatusesse tema tegevliikme staatuse lõppemisel või ka alati pärast seda, tingimusel, et tal on kõik muud endise tegevliikme kvalifikatsioonid. Kui tema äri- või kutseelust tagasitõmbumine toimub pärast seda, kui ta on lakanud olemast Klubi liige, ei oma ta õigust endise tegevliikme staatusele. Endine tegevliige peab maksma sisseastumismaksu, välja arvatud siis, kui ta varem oli selle Klubi tegevliige.

3.5.2      Tegevliige, kes ilma selles omapoolset süüd omamata kaotab klassifikatsiooni, võidakse valida endise tegevliikme staatusesse Klubi juhatuse otsuse alusel.

3.5.3      Endisel tegevliikmel on kõik tegevliikme õigused, privileegid ja kohustused, välja arvatud see, et ta ei esinda ühtegi klassifikatsiooni. Endine tegevliige võib saada seeniorliikmeks juhtudel, mis on sätestatud punktis 3.4.1 .

3.5.4      Endisel tegevliikmel ei ole õigust pakkuda välja täiendavat tegevliiget.

3.6     Kahekordne liikmestaatus

3.6.1      Ükski isik ei tohi üheaegselt olla tegev-, seenior- või endine tegevliige selles ja mõnes teises klubis.

3.6.2      Ükski isik ei tohi üheaegselt olla selle Klubi tegev-, seenior- või endine tegevliige ja auliige.

3.7     Auliige

3.7.1      Isik, kes on ennast tutvustanud Rotary ideaalide propageerimisel kiiduväärselt tegutsemas, võidakse valida Klubi auliikmeks.

3.7.2      Auliige vabastatakse sisseastumismaksu ja muude maksude tasumisest.

3.7.3      Auliikmel puudub hääleõigus, ta ei saa olla Klubis mingil ametikohal, ta ei esinda klassifikatsiooni.

3.7.4      Auliikmel on õigus käia kõikidel Klubi koosolekutel ning kasutada antud Klubi kõiki privileege. Üheski teises Klubis tal privileege ei ole.

3.8     Religioon, ajakirjandus ja diplomaatiline teenistus.

3.8.1      Tegevliikme staatusele omavad õigust enam kui ühe religioosse rühmituse esindajad, enam kui ühe ajakirjandusväljaande esindajad ning enam kui ühe valitsuse diplomaatilised esindajad selliste kvalifikatsioonide alusel, nagu on kindlaks määratud käesolevas põhikirjas.

3.9     Ühiskondlik amet

3.9.1      Isikud, kes on valitud või määratud ühiskondlikusse ametisse ainult kindlaksmääratud ajaks ei oma õigust tegevliikme staatusele Klubis sellise klassifikatsiooni alusel. See ei kehti isikute kohta, kes on ametis haridusasutustes või isikute kohta, kes on valitud või määratud juriidilisse süsteemi.

3.9.2      Klubi tegevliige, kes valitakse või määratakse ühiskondlikusse ametisse kindlaks määratud perioodiks, võib selle perioodi jooksul jätkata Klubis sellises klassifikatsioonis, mida ta esindas Klubis vahetult enne valimist või määramist.

3.10        Töötamine Rotary International ’s.

3.10.1   Klubi võib jätta oma liikmeks isiku tema Rotary International ’s töötamise ajaks.

 

§ 4 Klassifikatsioonid

4.1     Klubi iga tegevliige klassifitseeritakse vastavalt tema äritegevusele või elukutsele.

4.2     Klubi tegevliikme klassifikatsiooniks on tegevus, mis hõlmab firma, ettevõtte või institutsiooni põhilise ja tunnustatud tegevuse, millega ta on seotud ning ühtib tema peamise ja tunnustatud äri- või kutsealase tegevusega.

4.3     Juhatus võib oma äranägemisel muuta sellise liikme klassifikatsiooni, kellel liikmestaatus ei ole lõppenud. Sellisele liikmele väljastatakse vastav teade ja talle tagatakse probleemi lahendamise juures viibimine.

4.4     Tegevliikme staatus hõlmab ainult ühte liiget iga äritegevuse või elukutse klassifikatsioonis, välja arvatud, religiooni, ajakirjanduse ja diplomaatiliste teenistuste klassifikatsioonid.

 

§ 5 Kohalolek

5.1     Klubi iga liige peab osalema Klubi korralistel koosolekutel. Liige loetakse kohalolijaks, kui ta on kohal vähemalt 60% korralisele koosolekule ettenähtud ajast.

5.2     Muudel juhtudel loetakse liige kohalolnuks, kui ta kas enne või pärast Klubi korralist koosolekut toimis järgnevate punktide kohaselt:

5.2.1      osales mõne teise Rotary klubi või ajutise Rotary klubi korralisel koosolekul vähemalt 60% ettenähtud ajast;

5.2.2      osales Klubi korraldusel kas Rotaract, Interact klubi ja Rotary Village Corps koosolekul;

5.2.3      osales kas Rotary International ’i konvendil, seadusandluskomisjonis, rahvusvahelisel assambleel, Rotary International ’i endiste ja praeguste vastutavate ametnike Rotary Instituudis või mingitel teistel koosolekutel, mis on kokku kutsutud juhatuse või Rotary International ’i tegutseva presidendi heakskiidul; Rotary regionaalsel konverentsil; Rotary International ’i komisjoni koosolekul; Rotary piirkondlikul konverentsil; Rotary piirkondlikul assambleel, piirkonna koosolekul, mis on korraldatud Rotary International ’i juhatuse otsuse alusel; piirkondliku komisjoni koosolekul, mis on korraldatud piirkonna kuberneri poolt või korralisel väljakuulutatud Rotary klubide linnadevahelisel koosolekul;

5.2.4      kui Klubi liige teatab oma osalemissoovist teise klubi korralisel koosolekul ettenähtud ajal ja kohal, kuid see klubi ei pea oma koosolekut ettenähtud ajal ja/või kohal;

5.2.5      kui Klubi liige reisib väljaspool maad, kus ta elab, enam kui 14 päeva, ei kehti tema kohta punktis 5.2.1 toodud 60% ajaline kohustus.

5.3     Klubi liige loetakse kohalolijaks, kui ta on koosoleku ajal:

5.3.1      Reisil ühele või ühelt punktis 5.2.3 nimetatud ettevõtmisele või ettevõtmiselt;

5.3.2      Rotary ülesandel teenimas vastutava ametniku või komisjoni liikmena või Rotary Fondi volinikuna;

5.3.3      Rotary ülesandel organiseerimas uue klubi moodustamist oma piirkonna kuberneri eriesindajana;

5.3.4      Rotary ülesandel töötamas Rotary International ’s;

5.3.5      otseselt või kaudselt tegev kas oma piirkonna, Rotary International ’i või Rotary Fondi poolt sponsoreeritavas projektis piirkonnas, kus kohalolekut korvata on võimatu;

5.3.6      tegev Rotary ülesandel, mis on nõuetele vastavalt vormistatud Klubi juhatuse poole, kuid mis välistab koosolekul osalemise.

5.4     Punktide 5.2.2, 5.2.3 ja 5.3 korral loetakse liige kohalolijaks vaid siis, kui ta isiklikult teatab faktist Klubile. Punktides 5.2.1 ja 5.2.4 toodud juhtudel võidaks selline teade edastada liikme poolt isiklikult või külastava klubi sekretäri poolt.

5.5     Klubi liikme puudumine on vabandatav järgmistel juhtudel:

5.5.1      liikme puudumine on põhjustatud pikaleveninud haigusest;

5.5.2      liikme enam kui kahenädalasel viibimisel riigis, milles Rotary klubisid ei eksisteeri. Sellisel juhul informeerib liige enne oma reisi alustamist sellest Klubi sekretäri või kui see osutub võimatuks, siis kirjalikult sellelt maalt;

5.5.3      kui käesolevas punktis toodud juhtudel juhatus puudumist aktsepteerib, ei kajastata liikme puudumist Klubi kohalkäiguaruandes;

5.5.4      ta on seeniorliige ja on olnud ühe või enama klubi liige 20 aastat või enam ja on saanud 65-aastaseks või on olnud ühe või enama klubi liige 15 aastat ja on saanud 70 aastaseks. Olles informeerinud Klubi sekretäri kirjalikult oma soovist kohalolekust vabastamiseks, võib juhatus sellega nõustuda. Sel juhul ei kajasta puudumisi Klubi kohalkäimisaruandeis.

 

§ 6 Liikmeksolek

6.1     Liikmeksolek kestab Klubi eksisteerimise ajal, välja arvatud kui see lõpetatakse vastavalt seaduses või käesolevas põhikirjas sätestatule.

6.2     Liikmeksolek lõppeb automaatselt, kui liikmel ei ole enam liikmeksolekuks vajalikku kvalifikatsiooni, välja arvatud kui:

6.2.1      Tegemist on tegevliikmega, kes omapoolse rikkumiseta oleks muidu kaotanud klassifikatsiooni. Teda võidakse juhatuse otsuse alusel valida endise tegevliikme staatusesse;

6.2.2      tegemist on tegevliikmega, kes kolib ära Klubi territoriaalsetest piiridest. Siis võidakse anda spetsiaalne puudumisluba perioodiks, mis ei ületa ühte aastat, et võimaldada tal külastada ja tutvuda Rotary klubidega piirkonnas, kuhu ta kolib. Ta peab olema aktiivne sama kvalifikatsiooni alusel ning ta peab olema vastavuses Rotary liikmestaatuse tingimustega.

6.2.3      Tegemist on tegevliikmega, kes on kaotanud oma klassifikatsiooni ilma omapoolse rikkumiseta. Ta võib oma klassifikatsiooni säilitada ja talle võidakse anda spetsiaalne puudumisluba perioodiks, mis ei ületa ühte aastat, et võimaldada tal saada uut klassifikatsiooni. Ta peab olema endiselt seotud teiste Rotary liikmestaatuse tingimustega. Tema liikmestaatuse lõpetamine jõustub ainult talle antud puudumisloa perioodi lõpus.

6.3     Kui endine tegevliige astub uuesti aktiivsesse äri- või kutseellu, muutub ta automaatselt tegevliikmeks, kui klassifikatsioon on vakantne. Kui klassifikatsioon ei ole vakantne, jätkab ta endise tegevliikmena.

6.4     Auliikmeks olek lõppeb automaatselt 30. juunil, mis järgneb valimiste kuupäevale. Juhatus võib siiski omal äranägemisel oma otsusega igal aastal uuendada sellise auliikme staatust järgmiseks aastaks.

6.5     Kui tegevliikme liikmesolek on lõppenud vastavalt punktis 6.2 sätestatule, võib ta esitada uue avalduse liikmestaatuse saamiseks sama klassifikatsiooni või mõne teise klassifikatsiooni alusel. Kui ta valitakse liikmeks, ei pea ta teistkordselt tasuma sisseastumismaksu.

6.6     Liikme väljaarvamine liikmemaksude mittetasumise korral:

6.6.1      Liikmele, kes ei tasu oma makse kolmekümne päeva jooksul pärast kindlaksmääratud aega, saadetakse sekretäri poolt kirjalik teade tema viimasel teadaoleval aadressi. Kui makse ei ole tasutud kümnendaks päevaks peale teate saamis, lõpeb liikmeksolek automaatselt.

6.6.2      Vastavalt punktile 6.6.1 välja arvatud liige võidakse juhatuse äranägemisel ennistada liikmeks tema palvekirja alusel ning oma võlgnevuse tasumisel Klubile. Sealjuures ei saa ühtki endist liiget ennistada tegevliikmeks, kui tema endine klassifikatsioon on täidetud.

6.7     Klubi liikmeksolek lõppeb automaatselt, kui ta ilma juhatuse nõusolekuta või piisavate põhjusteta puudub järgmiselt:

6.7.1      liige ei osale neljal järjestikulisel korralisel koosolekul ega korva seda vastavalt § 5 kehtestatud korrale;

6.7.2      liige ei osale vähemalt 60% poolaasta korralistest klubikoosolekutest ega korva seda vastavalt §5 kehtestatud korrale.

6.8     Klubi liikmeksolek võidakse lõpetada juhatuse poolt mitte vähem kui 2/3 sellel eesmärgil kokkukutsutud juhatuse koosolekul osalejate poolthäältega, kui Klubiliikmel puudub vajalik kvalifikatsioon.

6.9     Klubi liikmeksolek võidakse lõpetada juhatuse poolt põhjusel, mida juhatus võib lugeda piisavaks, vähemalt 2/3 sellel eesmärgil kokkukutsutud juhatuse koosolekul osalejate poolthäältega.

6.10        Liikmestaatuse lõpetamisel vastavalt punktidele 6.8 ja 6.9 edastatakse liikmele vähemalt kümme päeva ette kirjalik teade eelseisva toimingu kohta ja tagatakse talle võimalus esitada juhatusele kirjalik selgitus. Ta võib ilmuda juhatuse ette oma juhtumi selgitamiseks. Sellise teate üleandmine toimub isikliku edastamise korras või registreeritud kirjaga tema viimasel teadaoleval aadressil.

6.11        Liikmestaatuse lõpetamisest teatab sekretär liikmele kirjalikult seitsme päeva jooksul pärast juhatuse koosoleku otsust. Liige võib neljateistkümne päeva jooksul pärast teate väljastamist teatada kirjalikult sekretärile oma kavatusest kas pöörduda Klubi poole või anda asi üle arbitraa˛i vastavalt käesoleva põhikirja punktile 12.1. Juhul, kui ta kaebab edasi, määrab juhatus kindlaks kuupäeva kaebuse ärakuulamiseks Klubi korralisel koosolekul, mis peab toimuma kahekümne ühe päeva jooksul pärast sellise kirjaliku teate saamist. Igale Klubi liikmele edastatakse vähemalt viis päeva ette kirjalik teade sellisest Klubi koosolekust ning selle eriküsimusest ning ainult Klubi liikmed on lubatud olla kohal sellise edasikaebuse arutamisel.

6.12        Kui juhatus on lõpetanud tegevliikme liikmeksoleku vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatule, ei vali Klubi uut liiget tema endise klassifikatsiooni alusel kuni Klubi otsus või arbiitrite otsus on teatavaks tehtud.

6.13        Juhatuse otsus on lõplik, kui Klubile edasikaebust ei esitata ning arbitraa˛i ei taotleta. Kui edastatakse edasikaebus, on lõplik Klubi otsus.

6.14        Kui liige otsustab Klubist lahkuda, esitatakse lahkumistaotlus kirjalikult (adresseerituna presidendile või sekretärile) ning selle aktsepteerib juhatus tingimusel, et kõik antud liikme võlgnevused Klubi ees on tasutud.

 

§ 7 Juhtimisstruktuur

7.1     Klubi kõrgemaks juhtorganiks on aastakoosolek, mis kutsutakse kokku kord aastas vastavalt punktile 2.4. Koosolek on otsustusvõimeline vähemalt ½ Klubi liikmete osalemisel ning otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Erandiks on Klubi tegevuse lõpetamise küsimus, mida saab arutada ka Klubi Erakorralisel Koosolekul ning mille puhul tuleb arvestada punktis 14.3 toodud nõuetega. Aastakoosoleku läbiviimise aja, koha ja korra määrab juhatus. Koosoleku käik ja vastuvõetud otsused protokollitakse.

7.2     Koosoleku ainupädevusse kuulub:

7.2.1      presidendi ja teiste vastutavate ametnike aruannete ärakuulamine ning neile hinnangu andmine;

7.2.2      juhatuse ja vastutavate ametnike valimine

7.2.3      tegevuse põhisuundade määramine

7.2.4      eelarve kinnitamine

7.2.5      audiitori valimine ja tema volituste lõpetamine

7.2.6      Klubi tegevuse lõpetamine

7.2.7      Klubi uue põhikirja kinnitamine, põhikirja muudatuste kinnitamine ja täienduste tegemine.

7.3     Klubi juhtivaks organiks on juhatus, mis moodustatakse vastavuses Klubi eeskirjadega. Juhatuse otsused kõikides Klubi puudutavates küsimustes on lõplikud, välja arvatud juhtudel, kus käesolevas dokumendis on sätestatud teisiti.

7.4     Juhatus tegeleb kõikide vastutavate ametnike ja teenistuste üldjuhtimisega ning võib põhjendatuse korral kuulutada ametikohad vakantseteks. Iga juhatuse otsuse peale võib esitada iga liige apellatsiooni Klubile. Sellise apellatsiooni korral muudetakse apelleeritud otsust ainult 2/3 kohalolevate liikmete häälteenamusega korralisel koosolekul, mis on juhatuse poolt kindlaks määratud ja mille kvoorum on koos (1/2 liikmete arvust). Teada apellatsioonist edastatakse sekretäri poolt kõikidele Klubi liikmetele vähemalt viis päeva enne sellist koosolekut.

7.5     Klubi vastutavateks ametnikeks on president, tulevane president, üks või enam asepresidenti, kes kõik peavad olema Klubi juhatuse liikmed ning sekretär(id), varahoidja ja meister, kellest mõni või kõik võivad olla juhatuse liikmed vastavalt sellele, kuidas on sätestatud Klubi eeskirjades.

7.6     Klubi vastutavate ametnike valimine

7.6.1      Iga vastutav ametnik valitakse vastavalt Klubi eeskirjades sätestatule ning ta astub ametisse juulikuu esimesel päeval (va president), mis vahetult järgneb tema valimistele ning on ametis perioodi jooksul, milleks ta valiti või kuni tema järeltulija on valitud ja kvalifitseeritud.

7.6.2      President valitakse vastavalt Klubi eeskirjades sätestatule mitte varem kui kakskümmend neli kuud, kuid mitte hiljem kui kaheksateist kuud enne päeva, millisel ta asub presidendina ametisse. Ta on juhatuse liige ning teenib tulevase presidendina aasta jooksul, mis vahetub aastale, mil ta peab teenima presidendina ning ta teenib oma valimise perioodil või kuni tema järeltulija on valitud.

7.6.3      Iga vastutav ametnik on oma Klubis hea reputatsiooniga tegev-, täiendav-, seenior- või endine tegevliige. Presidendiks valitu on kohustatud osalema tulevaste presidentide koolitus-seminaril ning piirkonna assambleel, välja arvatud juhul, kui ta vabastatakse sellest ametisse asuva kuberneri poolt. Kui toimub selline vabastus, saadab tulevane president kohale määratud esindaja Klubist, kelle ülesanne on talle toimunust aru anda.

 

§ 8 Piirkondlikud, riiklikud ja rahvusvahelised ettevõtmised

8.1     Klubi ei toeta ega soovita ühtegi kandidaati ühiskondlikusse ametisse ega aruta Klubi koosolekul sellise kandidaadi häid ega halbu külgi.

8.2     Klubi ei võta vastu ega levita otsuseid ega arvamusi ega rakenda korporatiivseid toiminguid poliitilise iseloomuga maailmaasjade ega rahvusvahelise poliitika käsitlemisel.

8.3     Klubi ei suuna apellatsioone klubidele, inimestele ega valitsustele ega levita kirju, kõnesid ega plaane eriliste poliitilise iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamiseks.

8.4     Rotary ajaloo tunnustamine

8.4.1      Klubi püüab rõhutada Rotary teenimise aspekte erilise pidustuste nädala jooksul, mil tähistatakse Rotary moodustamise aastapäeva. Nädal, mille sisse jääb 23. veebruar, on igal aastal tähistatav maailma mõistmise ja rahu nädalana;

8.4.2      kuna see nädal annab võimaluse peegeldada varasemaid saavutusi, on sobiv keskenduda rahu-, mõistmise- ja hea tahte programmidele piirkonnas ja kogu maailmas.

 

§ 9 Rotary väljaanded

9.1     Igast tegev-, seenior-, või endisest tegevliikmest saab liikmestaatuse aktsepteerimisega ametliku ajalehe või selle klubi tarvis Rotary International ’i juhatuse poolt kinnitatud heakskiidetud regionaalse ajalehe eest tasuv tellija ning ta jääb selleks niikaua, kui tal on liikmestaatus. Tema tellimust käsitletakse 6-kuuliste perioodidena ja see kestab niikaua, kui ta on Klubi liige ning lõpeb selle 6-kuise perioodi lõppedes, millise käigus ta võib lakata olemast Klubi liige. See nõue ei kehti, kui klubi on Rotary International ’i juhatuse poolt vabastatud käesoleva punkti täitmisest vastavalt Rotary International ’i sise-eeskirjadele.

9.2     Tellimuse summa kogutakse Klubi poolt igalt liikmelt poolaasta kaupa ette ja saadetakse Rotary International ’i sekretariaati või sellise regionaalse väljaande kontorisse nagu võidakse määrata Rotary International ’i juhatuse poolt.

 

§ 10 Klubi eesmärkide kinnitamine

10.1  Klubi liige kinnitab oma sisseastumismaksu tasumisega Rotary printsiibid, mis väljenduvad käesoleva põhikirja punktis 1 ning allub Klubi põhikirjale ja eeskirjale ja peab neid enesele siduvaks ning omab ainult nendel tingimustel õigust Klubi privileegidele. Ühtegi liiget ei vabastata põhikirja ja eeskirja järgmisest põhjusel, et ta ei ole nendega tutvunud.

 

§ 11 Klubi tulud ja kulud, kontroll

11.1        Klubi tulud moodustuvad:

11.1.1         liikmete sisseastumismaksetest ja aastamaksudest, mida maksab iga tegev, täiendav-tegev-, seenior- ja endine tegevliige summas, mis kehtestatakse Klubi eeskirjadega. Seenior- või endine tegevliige, kellel on olnud varasemalt samas klubis tegevliikme staatus, ei pea maksma teistkordset sisseastumismaksu;

11.1.2         asutuste, organisatsioonide ja eraisikute annetustest, eraldistest, kingitustest, sponsor-summadest ja pärandustest;

11.1.3         korjanduse resultaatidest ja eraldistest;

11.1.4         välisriikide organisatsioonide annetustest, sponsorsummadest ja välisriikide kodanike erafondide ja sihtkapitali eraldistest.

11.2        Klubi vahendeid kasutatakse:

11.2.1         majandus-, kultuuri-, ja sõprussidemete loomiseks;

11.2.2         heategevuseks ja sponsoreerimiseks;

11.2.3         Klubi poolt organiseeritud ürituste ja ettevõtmiste korraldamiseks;

11.2.4         halduskuludeks;

11.2.5         muude, seadusega lubatud kulude katmiseks.

11.3        Klubi ajutiselt vabu vahendeid võib Klubi paigutada aktiivse majandustegevuse krediitidena, deposiitidena ja hoiustena, samuti soetada aktsiaid ja teisi väärispabereid.

11.4        Klubi ei tegele ettevõtlusega, kuid võib korraldada tuluüritusi, mille sissetulek suunatakse heategevuseks või teiste punktis 11.2 nimetatud üritusteks. Klubi vahendeid ei tohi kasutada mistahes kombel Klubi liikmetele hüvede loomiseks välja arvatud juhul, kui Klubi liige on osutanud Klubile lepingulist teenust.

11.5        Klubi raamatupidamisarvestus ja –aruandlus toimub Eesti Vabariigis kehtiva korra kohaselt.

11.6        Klubi maksab makse ja kasutab maksu- ja teisi soodustusi vastavalt kehtivale seadusandlusele

11.7        Allkirjaõigus oma pädevuse piires on Klubi presidendil ja Pärnu Maakohtu registriosakonna poolt peetavasse registrisse kantud Klubi juhatuse liikmetel.

11.8        Klubi tegevust kontrollib aastakoosoleku poolt valitud audiitor. Audiitor valitakse määramata tähtajaks. Audiitor:

11.8.1         kontrollib Klubi põhikirja järgimist, rahaliste vahendite kasutamist ja aruandlust;

11.8.2         koostab iga Rotary aasta lõppedes auditooraruande ja esitab selle kinnitamiseks aasta-koosolekule

11.8.3         annab soovitusi tegevuse parandamiseks.

 

§ 12. Arbitraa˛

12.1.      Kui peaks kerkima vaidlusküsimus seoses liikmestaatusega või põhikirja või sise-eeskirjade väidetava rikkumisega või liikme Klubist väljaheitmisega või mingil muul põhjusel, mida ei ole võimalik rahuldavalt lahendada selleks juba sätestatud toimingutega, lahendatakse vaidlusküsimus arbitraa˛i poolt. Iga osapool nimetab arbiitri ning arbiitrid määravad vahekohtuniku. Nii arbiitrid kui ka vahekohtunik saavad olla ainult Klubi liikmed. Arbiitrite otsus, nende lahkarvamuse korral vahekohtuniku otsus, on lõplik ja kohustuslik kikidele osapooltele.

 

§ 13 Eeskiri

13.1.  Klubi võtab vastu eeskirja, mis ei ole vastuolus Rotary International 'i põhikirja ja sise-eeskirjaga, samuti käesoleva põhikirja ning piirkonna protseduurireeglitega, mis sisaldavad lihtsätteid Klubi juhtimise osas. Sellist eeskirja võidakse regulaarselt muuta vastavalt seal sätestatud korrale.

 

§ 14 Klubi tegevuse kestvus ja lõpetamine

14.1.      Klubi on asutatud piiramatu tähtajaga.

14.2.      Klubi tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

14.3.      Klubi tegevus lõpetatakse aastakoosoleku või Klubi Erakorralise Koosoleku otsusega. Klubi Erakorraline Koosolek on otsustusvõimeline vähemalt ¾ liikmete osalemisel. Klubi tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalenud klubi liikmetest.

14.4.      Klubi likvideerimiseks moodustab koosolek oma liikmetest likvideerimiskomisjoni ja määrab selle esimehe, samuti määrab likvideerimise korra ja kreeditoride pretensioonide esitamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks kuud, arvates Klubi likvideerimise väljakuulutamisest.

14.5.      Sihtkapitalide ja nimeliste fondide saatuse otsustavad nende asutajad, kusjuures neil säilib võimalus muutuda iseseisvateks juriidilisteks isikuteks. Likvideerimisel ei lülitata sihtkapitalide ja nimeliste fondide vahendeid likvideeritava Klubi varade hulka.

14.6.      Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara antakse üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete tegevussuundadega mittetulundusühingutele. Käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavatest isikutest teeb valiku üldkoosolek..

 

Klubi põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud Klubi koosoleku poolt 04. septembril 1995. a. ning muudetud 15. veebruaril 1999. a. ja 29. oktoobril 2007. a..